maloobchod - veľkoobchod...

Reklamačný poriadok

 • Reklamačný poriadok rieši reklamačné konanie na výrobky zakúpené vo firme R.A.S. s.r.o., Sveržov.
 • Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 • Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je kupujúci povinný predložiť doklad o jeho kúpe. Pri tovaroch, ku ktorým bol pri kúpe vydaný aj záručný list, je potrebné predložiť ho k žiadosti.
 • Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu v predajni RAS (na Priemyselnej 1, BJ) u predávajúceho alebo u iného dodávateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
 • Ak nie je na záručnom liste uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. To platí aj pre výrobky, kde je záručný list nahradený pokladničným bločkom.
 • Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak uvádza do prevádzky zakúpenú vec iný oprávnený dodávateľ, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku do chodu, najneskôr však do 3 týždňov od prevzatia tovaru.
 • Doba od uplatnenia reklamácie až po do doby, keď si bol kupujúci povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
 • Reklamáciu je predávajúci alebo iná povinná osoba vybaviť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 • Kupujúci má právo na výmenu alebo odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) v prípade 3x opakovanej tej istej závady na výrobku v záručnej dobe. Závady musia byť zaznamenané v záručnom liste a potvrdené povereným zmluvným servisným strediskom.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 • Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.